Privacyverklaring Sollicitanten

Hieronder tref je aan een beschrijving waarop Stichting Sozko omgaat met je persoonsgegevens.

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Stichting Sozko een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Stichting Sozko handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de relevante nationale privacywetgeving.

 

Contactgegevens

Stichting Sozko

Adres                  : Teun de Jagerdreef 1c

Plaats                  : Utrecht

Postbus               : 9176 / 3506 GD Utrecht

Mailadres          : bestuur@sozko.nl

Stichting Sozko heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Je kunt deze functionaris raadplegen voor al jouw vragen omtrent privacy.

 

De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming zijn:

Naam FG            : Mr. A.C.M. (Sander) van de Molen CIPP/E

Telefoonnr        : 06 – 51 61 61 00

Mailadres          : fg@sozko.nl

 

Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

Tijdens de sollicitatieprocedure vragen wij je om persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats. Maar ook gegevens omtrent opleidingen en diploma’s, arbeidsverleden en referenten. Deze gegevens gebruiken wij voor:

  • het beoordelen van de gegevens met het oog op het mogelijk aangaan van een arbeidsrelatie;
  • verificatie doeleinden;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het is mogelijk dat we op basis van de naam van de sollicitant een eenvoudige zoekopdracht op het internet uitzetten. Als sollicitanten verwachten dat dat informatie oplevert die een toelichting nodig heeft zullen wij hen uitnodigen om die toelichting te geven. Wij realiseren ons dat informatie op het internet altijd fake of onbetrouwbaar kan zijn en dat wij eventuele informatie die bij ons vragen oproept altijd zullen delen met de sollicitant inclusief de bron.

Rechtsgrond voor de verwerking

De basis voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van je gebruiken vindt zijn grondslag in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking is noodzakelijk voor het mogelijk aangaan van de arbeidsovereenkomst.

De gegevens worden alleen binnen Stichting Sozko gedeeld met leidinggevenden en medewerkers die bij de selectie zijn betrokken.

De gegevens worden bewaard tot 4 weken na einde sollicitatieprocedure, tenzij met toestemming langer is overeengekomen, tot maximaal 1 jaar.

 

Jouw rechten

Je hebt als betrokkene het recht op inzage in de gegevens die wij van je verwerken, om deze zo nodig te rectificeren of te wissen indien deze onjuist blijken te zijn. Tevens heb je het recht de gegevensverwerking te beperken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt een verzoek hiertoe indienen door je wensen kenbaar te maken aan je aanspreekpunt bij de afdeling Personeelszaken.

 

Klachten

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw gegevens door ons, dan kun je dit kenbaar maken door een hier een klacht over bij ons in te dienen. Ook kun je op grond van artikel 57 AVG een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 0900 – 2001201, via post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.