Bestuurder SOZKO

Inleiding

SOZKO is een kleinere stichting in Utrecht met drie scholen. We zijn trots op klein zijn, groots denken. Korte lijnen, verantwoordelijkheden daar waar ze horen. Maar ook risico in een politiek en demografisch veranderend landschap. De uitdagingen op de arbeidsmarkt en financiële ontwikkelingen zijn SOZKO ook niet vreemd. De vraag is daarbij welke organisatie-inrichting daar het beste bij past. En dat is wat wij aan jou vragen als bestuurder.

Uitdagend voor jou! Omdat je de drie scholen verder wilt brengen. Omdat je gevraagd wordt de organisatie toekomstgericht te maken. Omdat van je gevraagd wordt over je eigen grenzen heen te kijken. Omdat jij de kartrekker bent van een klein, deels nieuw, team en uitdagend omdat er veel van je kennis, inzicht en creativiteit wordt verwacht.

Pittig, omdat de ondersteuning door de schaalgrootte beperkt is en dat in een speelveld dat in Utrecht wordt bepaald door een drietal grote spelers en vele kleine spelers.  Terwijl één van de scholen rondom de opheffingsnormen zit. Waarbij onze ambities voor de leerlingen onverminderd groot zijn, voor elk van onze drie scholen.

De scholen

De SOZKO scholen hebben elk een eigen identiteit en uniek karakter in diverse wijken van Utrecht.

De Cleophas is een jenaplanschool met driejarige stamgroepen met een gemengde populatie in Overvecht. De Joannes XXIII is een vreedzame school in Overvecht en in de wijk een belangrijke Brede Schoolpartner. De Beiaard is een school gelegen in Utrecht-Oost die zich onder andere richt op duurzaamheid en meerbegaafdheid.

De Raad van Toezicht is door vertrek van de huidige bestuurder (per 1 september a.s.) op zoek naar een bestuurder die met de scholen het verschil kan en wil blijven maken.

De opdracht

Van de nieuwe bestuurder wordt gevraagd binnen een jaar een toekomstverkenning voor de inrichting van de stichting te doen om de continuïteit van het onderwijs op duurzame wijze te waarborgen.

De scholen hebben ieder hun plek binnen de stad, de nieuwe bestuurder heeft visie om de maatschappelijke impact van de scholen binnen de stad en/of de regio te vergroten.

Organisatie

Het bevoegd gezag van SOZKO is in handen van de bestuurder. De bestuurder is op strategisch niveau verantwoordelijk voor de domeinen governance, personeel, onderwijskwaliteit, financiën, ICT, huisvesting. De kerntaken zijn onder meer het realiseren van de doelstellingen en doelen, regelmatig evalueren en rapporteren aan de Raad van Toezicht, initiatieven nemen op basis van evaluaties en omgevingssignalen, formeel werkgeverschap uitvoeren en leidinggeven. De schoolleiders van SOZKO zijn integraal schoolleider van hun school. De directeuren vormen het bovenschools management team (BMT). De bestuurder beslist in overleg met het BMT over zaken die de stichting en de drie scholen gezamenlijk aangaan. Directeuren kunnen gemandateerde bestuurlijke taken uitvoeren.

De Raad van Toezicht hanteert waarden gedreven toezicht binnen de maatschappelijk omgeving van de scholen in de grootstedelijke context van Utrecht. Dit is door de Raad eind 2023 vertaald in vier kernwaarden.

1: Bevlogenheid

Op basis van de onderliggende waarden Passie en Geluk. Positieve energie en een drive om het beste van de situatie te maken. Idealiter geldt deze bevlogenheid voor zowel leraren als leerlingen, schoolleiders/bestuurder als ouders. En uiteraard voor de RvT zelf.

2: Lef

Vooral in relatie tot de (vele) transities die we in de wereld en daarmee ook in het Utrechtse (en zelfs specifiek in Overvecht) zien. Van lerarentekorten tot de groene transitie, van groeiende ongelijkheid tot toenemende spanningen in de geopolitiek. De gedachte is dat Lef zowel onderwijs inhoudelijk als qua mindset een rol zou moeten spelen en ook een belangrijk element kan zijn om de SOZKO scholen ‘lerarentekort bestendig’ te maken.

3: Samen Leven

De gemeenschapsgedachte met onderliggende waarden als respectvol met elkaar om gaan, tolerantie en generositeit. Ruimdenkend maar wel heldere grenzen stellen: respect moet wederzijds zijn.

Zeker in de toenemende fricties tussen groepen in de samenleving die voorkomen uit de verschillende transities is het zaak om elkaar als mens en niet alleen als onderdeel van een bepaalde groep te zien. Dit gedrag verwachten we ook vanuit de leerlingen zelf.

4: Vakmanschap

Het gaat hier om de balans tussen kennis en vaardigheden, waarbij het zowel gaat om het optimaal benutten van de talenten van de leraren als het stimuleren en laten ontdekken van de talenten van de leerlingen.

Wat vraagt SOZKO 

SOZKO zoekt een ondernemende, verbindende en resultaat gerichte bestuurder. Een bestuurder die een heldere en inspirerende visie heeft op de rol van een onderwijsorganisatie in de maatschappij en de stad Utrecht. Een visie waarmee de bestuurder in staat is om te inspireren, te activeren en ambities te realiseren.

En ook een bestuurder die ervaring heeft met het herinrichten van de bestuurlijke en organisatorische structuur. Die over grenzen, ook de eigen rol, heen kan kijken. Een bestuurder die de schoolleiders mee kan nemen in de ontwikkelingen die er zijn.

SOZKO zoekt een bestuurder die buiten de bestaande kaders kan denken en die buiten met binnen kan verbinden. Een bestuurder die de leerlingen en het onderwijs voorop stelt. Die de educatieve infrastructuur kent en netwerkpartners voor zich weet te winnen voor het realiseren van de onderwijskundige en maatschappelijke ambities. Daarnaast is het van belang dat de bestuurder inzicht heeft in maatschappelijke, politiek bestuurlijke, onderwijskundige en arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot het onderwijs dat de scholen aanbieden.

Vereisten zijn

 • Ervaring in een integrale, eindverantwoordelijke directie of bestuur positie bij voorkeur binnen het onderwijs.
 • Academisch werk- en denkniveau.

Belangrijke kwaliteiten zijn

Visie

  • Kent de strategische uitdagingen in en rond de organisatie en weet hier vanuit hogere orde denken de juiste keuzes in te maken.
  • Heeft een duidelijke visie op (primair) onderwijs, onderwijsontwikkeling en weet deze intern als extern inspirerend uit te dragen.
  • Geeft vertrouwen in de aansturing van directeuren door ze richting, verantwoordelijkheid en (binnen heldere kaders) autonomie toe te kennen en ze daarbij te faciliteren.
  • Vertegenwoordigt de stichting zowel in- en extern. Onderhoudt voor de stichting relevante contacten en netwerken op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zoekt met externe partners samenwerking op terreinen waarvoor samenwerking meerwaarde voor de stichting biedt.
  • Onderzoekt de optimale organisatievorm passend bij de stichting, scholen, medewerkers en vooral de leerlingen.
  • Verbindend

– Is gericht op verbinding tussen de scholen en stimuleert een lerende, open en professionele cultuur.

– Verbindt de belangen van SOZKO en verkent vormen van samenwerking op onderwijskundig, politiek en organisatorisch vlak.

– Is organen (GMR, MR, BMT, ouderraden e.d.) tot steun, met advies en kennis, en werkt aan een cultuur van vertrouwen en constructieve samenwerking van alle partijen.

– Benut en versterkt medezeggenschap en creëert draagkracht vanuit de scholen.

– Is vaardig in het realiseren van een constructieve samenwerking met de Raad van Toezicht.

Resultaatgericht

– Geeft invulling aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap, stimuleert dat teams en medewerkers zich verder professionaliseren en bekwamen.

– Heeft lef in belang van de stichting en durft noodzakelijke vernieuwingen door te voeren.

– Stuurt op meetbare en merkbare opbrengsten.

– Neemt beslissingen in belang van de stichting. Gewogen en concrete beslissingen die onderbouwd zijn en uitgelegd (kunnen) worden, daarbij luisterend naar betrokkenen.

– Zorgt voor een financieel stabiele en toekomstbestendige organisatie.

Wat biedt SOZKO /arbeidsvoorwaarden

Gezien de omvang van de organisatie en de gevraagde expertise is de functieomvang van de bestuurder vastgesteld op 0,4 FTE – 0,6 FTE. Vanzelfsprekend kan de bestuurder andere werkzaamheden verrichten naast zijn/haar rol bij SOZKO, dit conform de Code Goed Bestuur PO. Ervaring leert dat een vaste dag en een flexibele omgang met de overige tijd (dagelijks e-mailen, telefonische bereikbaarheid, ruimte voor afspraken met diverse stakeholders) werkbaar is.

– Aanvangsdatum per 1 september 2024

– Gezien de opdracht starten wij met een initieel contract voor 1 jaar, waarna de mogelijkheid bestaat voor een verlenging van 2 keer 4 jaar

– Honorering gebeurt volgens de cao bestuurders funderend onderwijs, schaal BB.

– Prima secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een pensioenregeling en een onkostenregeling.

Geïnteresseerd

Stuur dan uiterlijk 24 mei je motivatiebrief met CV naar bestuur@sozko.nl onder vermelding van vacature SOZKO bestuurder. De sollicitatieprocedure bestaat uit drie gesprekken, die in juni zullen plaatsvinden.

De start is uiterlijk 1 september, het zou echter prettig zijn om vanwege de overdracht en kennismaking binnen de organisatie reeds eerder op te starten.  Een referentiecheck en Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de procedure. Dat kan ook gelden voor een assessment.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Doorson, tel 06 – 42 20 47 57

Procedureplanning

24 mei – Sluiting reactietermijn

5 juni – Eerste ronde selectiegesprekken

Juni – Tweede ronde selectiegesprekken

Juni – Adviesgesprek vertegenwoordiging GMR

 

Privacyverklaring Sollicitanten