Wil jij als Lid van de Raad van Toezicht een belangrijke bijdrage leveren aan het basisonderwijs?

Sozko zoekt een:

Voorzitter Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

 

Voel jij je betrokken bij de maatschappelijke functie van het onderwijs ? Heb jij een visie op de rol van toezichthouder en kun jij vanuit die rol een goede bijdrage leveren? Ben je zowel kritisch als meedenkend, kun je sparren en goede vragen stellen? Dan maken wij graag kennis met jou.

De organisatie

De Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs (SOZKO) omvat drie scholen voor (katholiek) basisonderwijs in de stad Utrecht. De drie scholen zijn zeer divers van aard hetgeen de nodige uitdagingen én kansen biedt. Sozko heeft de ‘eenvoudige’ missie: goed onderwijs door goede leerkrachten. Zij streven ernaar dat scholen zich onderscheiden en herkenbaar zijn voor ouders en leerkrachten in de wijk waar zij gevestigd zijn. De website van SOZKO www.wijzijnsozko.nl biedt meer informatie omtrent stichting en scholen, waaronder het huidige Koersplan van de stichting.

Raad van Toezicht Sozko

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 5 personen en opereert collegiaal. Er heerst een prettige sfeer en de relatie met de bestuurder is goed. De Raad kent drie commissies: remuneratiecommissie, auditcommissie en commissie kwaliteit en innovatie. De Raad van Toezicht als geheel komt 5 keer per jaar bijeen. Commissies (audit-, kwaliteits- en remuneratie) vergaderen 3 tot 5 keer per jaar. De Raad van Toezicht heeft ook periodiek contact met de GMR en met het directieteam.

Uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht een multidisciplinaire samenstelling heeft. Daarbij streven we ernaar dat de volgende aandachtsgebieden geborgd zijn:

 • Onderwijs en kwaliteit
 • Financiën en bedrijfsvoering
 • Politiek-bestuurlijk
 • HRM en organisatieontwikkeling / Juridische zaken

Omdat Sozko een kleine stichting is hebben leden van de Raad van Toezicht de gelegenheid om een goed beeld van iedere school te krijgen. Eens per jaar worden de scholen bezocht. Toezichthouden binnen Sozko is daarmee geen abstracte discussie, het gesprek vindt plaats op basis van een goed beeld van de werkelijkheid op iedere school.

Het functioneren van de Raad is uitgewerkt in een handboek Governance. De Raad heeft daarin waarde gericht toezichthouden centraal gesteld in haar aanpak. Dit heeft de Raad eind 2023 vertaald in vier kernwaarden.

1: Bevlogenheid

Op basis van de onderliggende waarden Passie en Geluk. Positieve energie en een drive om het beste van de situatie te maken.

Idealiter geldt deze bevlogenheid voor zowel leraren als leerlingen, schoolleiders/bestuurder als ouders. En uiteraard voor de RvT zelf.

2: Lef

Vooral in relatie tot de (vele) transities die we in de wereld en daarmee ook in het Utrechtse (en zelfs specifiek in Overvecht) zien. Van lerarentekorten tot de groene transitie, van groeiende ongelijkheid tot toenemende spanningen in de geopolitiek.

Onderliggende waarden zijn: oplossingsgericht zijn, open staan voor nieuwe ideeën / creativiteit, ondernemend en vernieuwend.

De gedachte is dat Lef zowel onderwijs inhoudelijk als qua mindset een rol zou moeten spelen en ook een belangrijk element kan zijn om de SOZKO scholen ‘lerarentekort bestendig’ te maken.

3: Samen Leven

De gemeenschapsgedachte met onderliggende waarden als respectvol met elkaar om gaan, tolerantie en generositeit. Ruimdenkend maar wel heldere grenzen stellen: respect moet wederzijds zijn.

Zeker in de toenemende fricties tussen groepen in de samenleving, die voorkomen uit de verschillende transities, is het zaak om elkaar als mens en niet alleen als onderdeel van een bepaalde groep te zien. Dit gedrag verwachten we ook vanuit de leerlingen zelf.

Zaken die hierin een rol kunnen spelen zijn onderwerpen als burgerschap, de rol van de school in de buurt, samenwerking met andere organisaties en heldere gedragsregels. Zowel vanuit de leraren als vanuit de leerlingen als vanuit de ouders.

Vacatures: profielen en rollen

Vanuit het rooster van aftreden ontstaan er per december 2024 twee vacatures in de Raad. Daarom zoeken we per 1 juli 2024 twee nieuwe leden met een inwerkperiode van een half jaar.

 • Profiel: we zoeken leden met het profiel HRM/juridisch en onderwijs&innovatie.
 • Rol: de huidige voorzitter zal halverwege 2024 aftreden en er is nog geen besluit genomen over wie hem zal opvolgen. Kandidaten die naast het gevraagde profiel een ambitie hebben voor de functie van voorzitter worden uitgenodigd te reageren en dit in hun brief aan te geven.

Taken en bevoegdheden:

Iedere toezichthouder heeft, naast statutaire bevoegdheden, de volgende taken:

 • Toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de Code voor Goed Bestuur van de PO-raad;
 • Toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtsmatige bestemming en aanwending van de middelen van de stichting;
 • Bewaken van het beleidskader waarbinnen de stichting en het bestuur opereren met bijzondere aandacht voor het strategisch beleid, de doelstelling en continuïteit van de stichting;
 • Toezicht houden op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het bestuur in het bijzonder;
 • Toezicht houden op de kwaliteit van het door de scholen van de stichting geboden onderwijs;
 • Vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van het bestuur;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van en fungeren als klankbord voor het bestuur.

 

Wat zoeken wij?

Wij zoeken toezichthouders die zich herkennen in het volgende:

 • voldoende kennis en ervaring om een onderwijsinstelling goed te kunnen beoordelen, en om risico’s en kansen te herkennen;
 • betrokkenheid en affiniteit met de maatschappelijke functie van het basisonderwijs, en bereidheid om een band met SOZKO aan te gaan;
 • relevante ervaring in de publieke sector of het lokale bedrijfsleven;
 • relevante kennis en ervaring met governance vraagstukken, heeft visie op toezichthouden
 • rolvastheid in de rolverdeling tussen RvT en College van Bestuur;
 • het vermogen om op strategisch niveau te opereren, vragen te stellen en te adviseren;
 • teamspeler;
 • binding met de regio / stad Utrecht;
 • voldoende beschikbaarheid om zich in te zetten voor een goede invulling van de functie;
 • Integer, open en transparant.

Voor de voorzitter vragen wij in het bijzonder:

 • Het zijn van een eerste aanspreekpunt voor de bestuurder;
 • Regie voeren, het overzicht bewaken over de diverse aspecten van het toezicht houden, waaronder de jaaragenda;
 • Op een prettige en soepele wijze het rolbewust toezicht houden van de raad verder vormgeven;
 • Het zijn van een stimulerende en kritische meelezer, die de diverse gebieden van het toezicht houden aan elkaar verbindt.

Van de leden van Raad van Toezicht wordt tevens verwacht dat zij zich houden aan de Code Goed Bestuur van de PO-Raad.

Voor het profiel Onderwijs & Innovatie is de Raad op zoek naar iemand die:

 • Kennis heeft van de ontwikkelingen in het basisonderwijs
 • Bij voorkeur kennis heeft van de specifiek onderwijskundige verhoudingen in het Utrechtse

Voor het profiel HRM/Juridisch is de Raad op zoek naar iemand die:

 • Ruime HRM/ Organisatorisch/Juridische ervaring heeft, bij voorkeur op het terrein van basisonderwijs
 • Kennis heeft van de specifieke uitdagingen van een relatief kleine stichting

Voor de rol van voorzitter, die wordt gecombineerd met een van bovenstaande profielen, vragen wij aanvullend :

 • Bestuurlijke ervaring
 • Het hebben van kennis van het bestuurlijke krachtenveld waarbinnen een stichting voor primair onderwijs zich moet bewegen, bij voorkeur specifiek van het Utrechtse krachtenveld

Wat bieden wij

Een aanstelling als lid Raad van Toezicht is voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid om één keer herbenoemd te worden. Voor de Raad van Toezicht is een bezoldiging vastgesteld op basis van de kaders vanuit de VTOI, met daarnaast een reiskostenvergoeding. Leden van de Raad van Toezicht hebben geen dienstverband bij SOZKO.

Bij de werving voor de Raad van Toezicht hanteert de Raad de volgende criteria:

 • Diversiteit in geslacht, leeftijd en culturele achtergrond
 • Spreiding over maatschappelijke velden
 • Ervaring als toezichthouder/bestuurder
 • Betrokkenheid

Procedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit een eerste selectie op basis van ingezonden cv en motivatie. Dit wordt gevolgd door een gespreksronde met de selectiecommissie bestaande uit drie leden van de Raad van Toezicht. De bestuurder sluit hierop aan als adviseur. Er volgt tot slot een tweede gespreksronde met twee andere leden van de Raad van Toezicht en een vertegenwoordiging uit de GMR.

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent SOZKO kunt u terecht bij Marion Wiendels, bestuurder (06-33708128, bestuur@sozko.nl)

Voor meer informatie omtrent de vacature kunt u terecht bij Simone Doorson, vice-voorzitter Raad van Toezicht (06-42204757, simonedoorson@gmail.com) Sollicitaties, met cv en motivatiebrief, kunnen tot 26 januari 2024 worden gemaild naar bestuur@sozko.nl

 

Privacyverklaring Sollicitanten